•  Office Hours: 10am-5pm
  •  Anamnagar, Kathmandu
  •  info@nsu.org.np

शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रियागत मापदण्ड २०७८

वैदेशिक अध्ययनका लागि बैकमा "शिक्षा सेवा शुल्क" दाखिला गरेका तर भिसा अस्वीकार भएका विद्यार्थीहरुको हकमा तिरिसकेको "शिक्षा सेवा शुल्क" फिर्ता पाउने प्रक्रिया ...!!

Other Notices